Les Polytopes

1978

Polytope Mondial

1974

Polytope d’Athènes

1985

Polytope du Mexique

1978-1981

Diatope (Polytope de Beaubourg)

1978

Polytope de Mycènes

1978

Polytope de Cluny

1972-1974

Polytope de Persépolis

1971

Polytope de Montréal

1967

Tour Corse

1996